OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Semináře olomouckých krajských zastupitelů, členů výborů a komisí

Semináře olomouckých krajských zastupitelů, členů výborů a komisí (13.10.2015)

V říjnu se konaly dva semináře krajských zastupitelů, členů výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a komisí Rady Olomouckého kraje, delegovaných do těchto orgánů KV KSČM.
Semináře se 3. října kromě zastupitelů a členů výborů a komisí zúčastnili také zastupitelé a současně poslanci KSČM Alexander Černý a Josef Nekl, dále 2. náměstek hejtmana Michal Symerský.Jednání zahájil Ladislav Mlčák, předseda KV KSČM. Vladimír Urbánek, člen vedení krajského klubu zastupitelů, stručně zhodnotil plnění volebního programu KSČM za období 2012-2014, kdy v kraji vládne koalice ČSSD a KSČM.

V průběhu semináře vystoupili se svými zkušenostmi a podněty zastupitelé a členové výborů a komisí. Výbory – finanční, kontrolní, pro regionální rozvoj, cestovní ruch. Komise – dopravní, pro rozvoj venkova, majetkové záležitosti, vnější vztahy a životní prostředí. Zhodnotili jejich činnost, účast členů za KSČM na jednáních za poslední rok a upozornili na stěžejní úkoly, které tyto orgány čekají do konce volebního období.

Alexander Černý informoval přítomné o práci poslanecké sněmovny a o zásadních úkolech, které stranu čekají před IX. sjezdem KSČM. Hlavní důraz kladl na přípravu krajské stranické organizace k přípravě a průběhu voleb do krajských zastupitelstev, které proběhnou na podzim příštího roku. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana, vystoupil mj. k rozvoji venkova, k hlavním úkolům odpadového hospodářství, vysvětlil současnou situaci kolem bývalého vojenského letiště Přerov-Bochoř a nastínil problematiku připravovaných kotlíkových dotací v roce 2016.

Druhý seminář proběhl 10. října opět za účasti zastupitelů, členů výborů a komisí orgánů kraje, jednání se zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec. Jednání zahájil Josef Mádr, tajemník KV KSČM a v zastoupení předsedy KV KSČM přednesl hlavní úkoly, které stranu čekají v posledním roce volebního období a při přípravě krajských voleb.

Miroslav Marek, předseda klubu zastupitelů KSČM v kraji, uvedl důležité údaje o plnění volebního programu KSČM dle jednotlivých oblastí a o spolupráci v koalici s ČSSD. Konstatoval, že v tomto volebním období došlo k pozitivním změnám v řízení Olomouckého kraje, na nichž se rovněž podíleli zastupitelé za KSČM. Rovněž uvedl, že krajská organizace má již připraven první návrh volebního programu na období 2016-2020.

Náměstek hejtmana Zdeněk Švec mj. ve svém vystoupení připomněl, že kraj řídí 116 škol a školských zařízení s ročním rozpočtem téměř 6 mld. Kč. Zdůraznil, že kraj podporuje obory s technickým zaměřením a ročně vyčleňuje na tuto podporu 6 mil. Kč. K jeho vystoupení se rozvinula bohatá a podnětná diskuse.

Informace o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost přednesla Ivana Copková. Hovořila o počtu žáků ve třídách, o financování regionálního školství a o slučování středních škol v kraji.

Ivan Sumara, člen zdravotního výboru, provedl stručný rozbor úrovně zdravotnictví v kraji, kdy společnost Agel provozuje nemocnice v Přerově, Prostějově a ve Šternberku. Zmínil se také o situaci ve zdravotní pohotovosti a rozebral složitou situaci v poskytování zdravotních služeb na Jesenicku, kdy bývalá okresní nemocnice je ve vlastnictví soukromého subjektu. Z této skutečnosti plyne pro občany Jesenicka řada komplikací.

Předseda komise pro kulturu a památkovou péči Josef Augustin informoval o činnosti komise, kdy z posledních devíti zasedání bylo sedm výjezdních. Komise navštívila v průběhu posledního roku významná kulturní zařízení a památky v Olomouci, dále v Jeseníku, Prostějově, Uničově a v Javorníku. S činností těchto zařízení seznámili komisi jejich ředitelé, odpovídali na dotazy členů komise a poté proběhla jejich prohlídka. Velmi zajímavá a podnětná byla návštěva městského kulturního střediska a zámku Jánský vrch v Javorníku. Předseda komise připomněl, že Olomoucký kraj je jedním ze čtyř krajů v republice, který oceňuje významné osobnosti a soubory v oblasti kultury a památkové péče. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury byly krajem vyhlášeny poprvé za rok 2006, v příštím roce se bude v Olomouci konat již desátý ročník.

Za komisi pro mládež a sport hovořil o její činnosti Jaroslav Petržela. V rámci kraje jsou plněny čtyři programy na podporu sportu a každoročně je vyhlašována anketa Sportovec Olomouckého kraje. Zdůraznil, že Olomoucký kraj v této oblasti vynakládá nejvíce finančních prostředků ze všech krajů.

O práci komise prevence kriminality pohovořil její předseda Miroslav Raindl. Uvedl, že komise se též vyjadřuje k žádostem o finanční podporu, která je směřována do oblasti prevence kriminality v kraji.

Člen komise pro rodinu a sociální záležitosti František Mencner, kromě informací o činnosti komise, poukázal na složitý dotační systém pro organizace poskytující sociální služby a dotkl se složité situace v Klokánku, který žádal kraj o podporu cca 6 mil. Kč.

Za komisi pro legislativu vystoupil Dušan Mondek, hovořil o spolupráci s odbory krajského úřadu při projednávání předložených legislativních návrhů.

Jaroslav Šlambor, člen komise pro informatiku, pohovořil o činnosti komise, upozornil na složité uplatňování v praxi zákona o ochraně osobních údajů a uvedl, že město Olomouc investovalo 140 mil. Kč do rozvoje informačních technologií.

Na závěr semináře uvedl Josef Mádr, tajemník KV KSČM, že zástupci KSČM ve výborech a komisích kraje mají 90% účast na jednáních a patří k nejaktivnějším. Připomněl, že krajská koalice má z 55 zastupitelů 36, z toho ČSSD 19 a KSČM 16. Jménem krajského výboru poděkoval zastupitelům a členům výborů a komisí za jejich záslužnou a náročnou činnost. S potěšením zdůraznil, že krajská koalice ČSSD a KSČM funguje velice dobře. KSČM v kraji má jako jediná v republice rozpracovanou mediální kampaň na konkrétní osoby, které budou na kandidátce do krajských voleb kandidovat na předních místech.

Účastníci obou seminářů vyjádřili přesvědčení, že jejich pořádání je velkým přínosem pro jejich další činnost v komisích a výborech.


Josef Augustin
člen ÚV KSČM
předseda Komise
pro kulturu a památkovou péči
Rady Olomouckého kraje


V Prostějově dne 12. října 2015

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena