OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Česká sociálka využívá či nevyužívá svých pravomocí ve prospěch dítěte? Bojovat s ní musí i ombudsmanka.

Česká sociálka využívá či nevyužívá svých pravomocí ve prospěch dítěte? Bojovat s ní musí i ombudsmanka. (7.7.2016)

Sociálněprávní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1998 Sb., naposledy novelizovaným zákonem č. 205/2015 Sb. Za 21 let advokátní praxe jsem řešil několik set soudních sporů v oblasti svěření dítěte do péče, stanovení výživného, úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem a v oblasti střídavé výchovy.

 Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) je v České republice prakticky jediná instituce, která je opatrovníkem dětí v soudních řízeních. OSPOD, které zřizují obecní úřady, mají na roli soudem stanoveného kolizního opatrovníka víceméně monopol. Ze zákona však může v této roli OSPOD nahradit buď nezisková organizace, nebo například advokát. Mnoho rodičů a advokátů se řadu let snaží narušit tuto zažitou praxi a v dlouhých soudních řízeních upozorňují na to, že tento orgán není neomylná instituce a v řadě případů mnohokrát pochybil.

Rodiče mají již několik dní v rukou pádný argument: zprávu ombudsmanky Anny Šabatové, jejíž úřad na základě mnoha podnětů OSPOD prověřoval. Tuto zprávu velmi vítám a podělím se se čtenáři o některá zásadní zjištění a závěry. Ze zprávy, kterou ombudsmanka zveřejnila, vyplývá, že ze 142 prošetřených případů bylo u 77, tedy u více než poloviny, zjištěno pochybení.

V zákoně o sociálně právní ochraně dětí je stanoveno, že OSPOD je zpravidla opatrovníkem dětí. Toto zpravidla podle našich soudů znamená v praxi téměř vždy.

Za uplynulé dva roky byla nejčastějším nedostatkem nečinnost úřadu (22 %) a zanedbání práce s rodinou (21 %). Ve čtrnácti procentech případů je to pasivita úřadu, kdy se aktivně nesnažil dostat dítě z ústavní výchovy zpátky do rodinné nebo pěstounské péče. V jedenácti procentech případů orgán nevyčerpal všechny možnosti před odebráním dítěte z rodiny a v 10 % dokonce překročil své pravomoce. Sociální pracovníci také uváděli nepřesné či zavádějící údaje pro soudy, které rozhodují o odebrání dítěte z rodiny (sedm procent). Posledním nedostatkem je ponechání dětí v ústavech po zbytečně dlouhou dobu nebo neodůvodněné rozdělení sourozenců (6 %).

Šabatová sociálním orgánům doporučila, aby při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči využívaly všech zákonných kompetencí. Tedy i možnosti uložit rodičům (ve správním řízení) povinnost spolupracovat s odborným poradenským zařízením (typicky se jedná o individuální či společnou terapii rodičů anebo mediaci), jestliže rodiče této možnosti nevyužili dobrovolně. Ombudsmanka dále doporučila, aby zejména kraje reagovaly na potřebu navazujících sociálních služeb a odborné poradenské pomoci.

Ve zprávě je též uvedeno, že OSPOD v rámci nečinnosti po dobu téměř 2 let byl v konkrétním případě nečinný, i když měl usilovat o úpravu vztahů mezi rodiči a obnovení rodinných vazeb mezi dcerou a otcem. V neposlední řadě zpráva rovněž v konkrétní situaci upozornila na pasivní postoj OSPOD k podnětům otce, kdy orgán nevyhodnotil situaci dětí a jejich rodiny.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí, do jehož gesce sociálně právní ochrana dětí spadá, pracují sociální orgány dobře. Nedostatky, na které upozorňuje ochránkyně práv, jsou součástí systému dlouhodobě. MPSV se tyto nedostatky snaží řešit nejenom svou metodickou činností, ale také prosazováním koncepčních a legislativních změn.

Jsem přesvědčen a doufám, že nejsem sám, když si myslím, že činnost OSPOD se nejen po této zprávě významně koncepčně změní k lepšímu. Z mých zkušeností mohu uvést, že vše záleží na lidech a na vzájemném pochopení a součinnosti. S některými orgány OSPOD jsem spolupracoval úspěšně v zájmu dítěte, což je z hlediska zákona prioritou jak pro OSPOD, tak pro rodiče, tak i pro právní zástupce rodičů. Poznal jsem však některé pracovníky OSPOD, kteří hájili jednostranný zájem otce či matky a dítě bylo až na druhém místě. V tomto případě jsem aktivně jednal ve prospěch dítěte tak, aby se mohlo pravidelně setkávat s oběma rodiči. Po ukončení soudního řízení jsem měl v některých případech pocit, že orgány OSPOD se méně zaměřují na problémové rodiny a jejich nezletilé děti a naopak více péče věnují rodinám, kde jsou děti sice dobře zabezpečeny, ale rodiče mezi sebou nedostatečně komunikují a každý z nich si hájí pouze své zájmy.

 

autor: JUDr. Josef Augustin, člen Komise pro legislativu a lidská práva ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena