OV KSČM Prostějov

Lidická 1873/35

796 01  Prostějov

tel.: +420 582 345 812 (461)

e-mail: ov.prostejov@kscm.cz

č. ú.: 735701/0100

         (KB Prostějov)

 

Rychlé odkazy

Centrální web KSČM:

logo_kscm

 

 

 

 Olomoucký krajský výbor KSČM:

http://olomouc.kscm.cz

 

Haló noviny: 

hano_logo

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za činností komise pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje za volební období 2012 - 2016

Ohlédnutí za činností komise pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje za volební období 2012 - 2016 (26.10.2016)

V období před říjnovými krajskými volbami uváděla média rozhovory s kandidáty do senátu a do krajských zastupitelstev. Dočetli jsme, co chtějí podpořit či prosadit v nastávajícím volebním období. V minulém týdnu nás média zahlcovala informacemi o připravovaných koalicích ve 14 krajích a o úspěšných či méně úspěšných kandidátech do senátu. Dne 17.10. média uvedla informace o končících přípravách krajských koalic a výsledky senátních voleb ve 27 obvodech.

 Jedno volební období skončilo, druhé začíná. Chci se v této souvislosti ohlédnout za úspěšnou činností krajské komise pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje. Je známou skutečností, že v období 2012-2016 řídila kraj koalice ČSSD a KSČM.

Komise byla Radou Olomouckého kraje ustavena v prosinci 2012, bylo jmenováno 17 členů, 14 členů zastupovalo jednotlivé politické strany a uskupení (z toho za KSČM Josef Augustin, Vladimír Haitmar, Alena Hlavešová, a Lothar Lindner), tři členové byly z řad odborníků. Členové komise za KSČM patřili k těm nejaktivnějším. V období od ledna 2013 do září 2016 se uskutečnilo 28 jednání komise, a to na krajském úřadě a dále v jednotlivých okresech kraje. Z 28 jednání bylo 21 výjezdních, v jejichž průběhu se členové komise seznamovali s kulturními zařízeními zřízenými krajem v jednotlivých okresech a dále i s kulturními institucemi některých měst v kraji.

Komise při své činnosti vycházela z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje, Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012-2016, z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2015-2020 se zaměřením na oblast kultury a památkové péče, z jednacího řádu komisí, z materiálů přijatých k oblasti kultury a památkové péče zastupitelstvem a radou kraje a z úkolů, které byly komisi uloženy radou kraje.

Každoročně ke stěžejní práci komise patřila účast jejich ve výběrových komisích pro hodnocení uchazečů o dotace z jednotlivých dotačních programů, které posuzovaly předložené návrhy z hlediska účelu dotačního programu, poskytnutí výše dotace a přínosu jednotlivých projektů pro občany a návštěvníky kraje. Převážnou většinu doporučení komise rada akceptovala a následně zastupitelstvo schválilo. Rovněž komise projednávala a doporučovala radě kraje řadu individuálních žádostí jednotlivců i organizací o dotaci. Návrhů na dotace a individuálních žádostí o dotace projednala komise každoročně několik set v objemu kolem 30 mil. Kč.

Pravidelně 3 členové zasedali v komisi pro hodnocení návrhů na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za léta 2012-2015, kdy doporučené návrhy byly radou a zastupitelstvem kraje téměř bez výhrady akceptovány. Členové komise se pravidelně zúčastňovali slavnostních večerů udělování cen Olomouckého kraje.

S podporou rady se komisi ve sledovaném období podařilo navštívit všechna kulturní zařízení zřizovaná Olomouckým krajem v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník a v dalších městech kraje. Členové navštívili mj. Český rozhlas Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, zámek Tovačov, Moravské divadlo Olomouc, Vědeckou knihovnu v Olomouci, radnici v Olomouci, Vlastivědné muzeum a divadlo v Šumperku, prostějovskou radnici, zámek a Národní dům v Prostějově, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Muzeum a galerii v Prostějově, Muzeum umění v Olomouci, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, radnici a historické jádro města Uničova, Městské kulturní středisko Javorník, zámek Jánský Vrch, budovu Konviktu v Olomouci, kde sídlí Umělecké centrum UP v Olomouci, zámek Přerov, Muzeum ve Šternberku - Expozice času, Augustiniánský klášter ve Šternberku, radnici a památkovou zónu v Litovli a zámek v Čechách pod Kosířem.

Komise tak získala rozsáhlý přehled nejen o památkách měst a obcí v kraji, ale i o kulturním dění v těchto městech, o zájmu občanů o kulturu, dále také o problematice s realizací některých kulturních a společenských akcí či o nutnosti oprav významných památek a chráněných objektů, a jejich zatraktivnění pro návštěvníky a turisty z tuzemska i zahraničí. Tato výjezdní zasedání komise byla velmi podnětná, a to především z hlediska přehledu o památných, významných a historických místech v našem regionu. Tyto informace a poznatky byly velmi cenné v případě, kdy se komise vyjadřovala k předkládaným návrhům na dotace do oblasti kultury a památkové péče, ale také ke zkvalitnění a rozšíření kulturního života v městech i obcích kraje.

Komise přijala na svých jednáních celou řadu usnesení a doporučení, s kterými byla průběžně Rada Olomouckého kraje seznamována. Programu památkové péče v Olomouckém kraji a k Programu podpory kultury v Olomouckém kraji.

Za zásadní návrhy na usnesení a doporučení komise radě je třeba zdůraznit tyto:

  • Byla řešena problematika zachování Červeného domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Červený domek je kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR, jehož nedílnou součástí je tzv. bílý domek. Olomoucký kraj požádal MK o zrušení prohlášení Červeného domku za kulturní památku. Do rady kraje dne 17.9.2015 byl předložen materiál týkající se využití Červeného a Bílého domku, byly navrženy 4 varianty. Komise vzala na vědomí zprávu o problematice Bezručova domku v Kostelci na Hané a pověřila tři členy návštěvou Červeného domku za účelem ověření jeho stavu. Členové konstatovali, že informace o zrušení prohlášení Červeného domku za kulturní památku byla podána opožděně a komise se tak k návrhu nemohla vyjádřit. V rozpravě členové konstatovali, že zrušení památkové ochrany uvedeného objektu vyvolalo značnou diskusi nejen mezi občany kraje, ale též mezi občany celé republiky a této problematice se věnovala řada médií a bylo publikováno mnoho novinových článků. Převážná část názorů vyjádřila podporu zachování Červeného domku kulturní památkou. Komise vyjádřila požadavek, aby o obdobných záležitostech byla v budoucnu informována s časovým předstihem.
  • Mgr. Rašťák, náměstek hejtmana, informoval komisi dne 26.1.2016 o organizačních změnách, které budou na KÚOK realizovány od 1.4.2016. Sdělil, že odbor kultury a památkové péče bude zrušen. Oddělení památkové péče bude součástí odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního úřadu a oddělení kultury bude součástí odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Náměstek odpovídal na dotazy členů komise a uvedl, že organizační změnu schválilo vedení krajského úřadu Olomouckého kraje. Komise vyjádřila nesouhlas se zrušením odboru kultury a památkové péče a nad tímto rozhodnutím v rámci organizačního řádu KÚOK vyjádřila velké znepokojení. Komise také konstatovala, že o takto závažné organizační změně na úseku kultury a památkové péče dostává informace opožděně bez možnosti vyjádřit své stanovisko. Někteří členové komise vyjádřili přesvědčení, že v budoucím volebním období může opět vzniknout samostatný odbor kultury a památkové péče tak, jak je tomu v řadě krajů republiky. Zrušení odboru kultury a památkové péče kraje bylo k1.4.2016 realizováno.
  • Komise doporučila Radě kraje znovu zřídit v zámku Čechy pod Kosířem samostatnou expozici malíře Josefa Mánesa.

 

Mgr. Radovan Rašťák (ČSSD), náměstek hejtmana jako člen rady kraje a garant komise se zúčastňoval řady jednání a svými zkušenostmi a profesionalitou přispěl k informovanosti komise o aktivitách rady a zastupitelstva kraje v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Podpořil nový trend výjezdních zasedání komise, kdy se členové měli možnost seznamovat s kulturním děním a památkami v jednotlivých místech kraje a tyto zkušenosti využít ve své práci.

Komise ocenila zájem hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila (ČSSD) o oblast kultury a památkové péče. Se zájmem byla přijata jeho účast na jednání komise dne 24.2.2016, kdy hejtman reagoval na usnesení komise, ve kterém byl vyjádřen nesouhlas se zrušením odboru kultury a památkové péče kraje. Hejtman vysvětlil organizační změny KÚOK s platností od 1.4.t.r. a uvedl důvody, které k tomu kraj vedly. Komise vzala informace hejtmana na vědomí. Ředitelka KÚOK Mgr. Lucie Štěpánková vysvětlila členům historii předcházejícího rozhodnutí o organizační změně. Uvedla, že smyslem organizační změny bylo zefektivnění řízení krajského úřadu a zdůraznila, že takto malý odbor není efektivní. Garant komise a současně náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Radovan Rašťák (za ČSSD) uvedl, že s rozhodnutím o organizační změně nesouhlasí a informoval, že předložil radě své stanovisko, které členům komise obsáhlé vysvětloval, proč je organizační změna chybná a nežádoucí.

Komise na posledním jednání v září přijala usnesení, ve kterém doporučuje novému vedení kraje znovuzřízení samostatného odboru kultury a památkové péče.

 

autor: JUDr. Josef Augustin, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje za KSČM v období 2012-2016
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena