Prostějov přeje sportu

30. 1. 2019

Rada statutárního města Prostějova schválila 8. ledna návrh sportovní komise na rozdělení dotací, které mají připadnout sportovním klubům a oddílům v roce 2019. Na základě rozhodnutí primátora bylo na 15. ledna svoláno mimořádné zastupitelstvo, které posoudilo a schválilo předložené návrhy. Pokud někdo předpokládal, že schvalování finančních podpor proběhne bez komplikací, tak se mýlil. Jednání se neobešlo bez slovních střetů a přestřelek a dokonce bez dokazování, kdo má více pravdy, zda primátor nebo někteří opoziční zastupitelé.

V prvním bodě programu bylo jednáno o podání tří žádostí o dotace, které vyhlásil Olomoucký kraj pro rok 2019. Žádosti se týkají rekonstrukce bazénu v ZŠ Dr. Horáka, rekonstrukce tribuny na velodromu a letní scény na nádvoří zámku. Předmětem projektu „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“ jsou stavební úpravy bazénové haly, šatny, sprchy a zázemí bazénu včetně rekonstrukce střechy. „Předpokládaná výše uznatelných nákladů činí 12,54 mil. Kč. Dotace tak může dosáhnout částky až 6,27 mil. Kč,“ vysvětlil náměstek primátora Rozehnal. Dalším projektem je „Rekonstrukce tribuny na velodromu,“ kde se bude jednat o vybudování tribuny doplněné o zábradlí. Uznatelné náklady mohou činit 1,57 mil. Kč, dotace tak může dosáhnout až 786 tisíc Kč. Poslední projekt „Letní scéna na nádvoří zámku,“ konkrétně jde o pořízení mobiliáře pro letní scénu – demontovatelné hlediště, ozvučovací, osvětlovací a promítací techniku. Odhadovaná výše uznatelných nákladů je 3,6 mil. Kč, maximální výše dotace činí 1 mil. Kč. Žádosti byly schváleny 32 hlasy přítomných zastupitelů.

Dotace na činnost sportovních klubů byly až na výjimky výraznou většinou zastupitelů schváleny. Na finanční příspěvky si budou muset počkat oddíly SK Prostějov 1913 a BK Olomoucko, které neměly k datu jednání zveřejněny účetní závěrky. „Je to problém. Představitelé obou klubů mě ujistili, že uzávěrky podávali. Zákon ale hovoří jasně, zveřejněné nejsou, z toho důvodu jim dotace poskytnuta být nemůže“, okomentoval vzniklou situaci primátor František Jura (ANO 2011). Mládežnický hokejový oddíl tak zatím nedostane požadované 3 miliony Kč a basketbalový klub 750 tisíc Kč.

Návrhy na přidělení dotací byly předloženy na jednání zastupitelstva na doporučení sportovní komise. „Projednali jsme v komisi všechny návrhy a s výjimkou jednoho byly všechny schváleny jednohlasně,“ komentoval předseda sportovní komise Rady Miloš Sklenka (ANO 2011). Mládežnický basketbal v Prostějově obdržel na svou činnost částku 900 tisíc Kč, družstva mládeže v silniční a dráhové cyklistice částku 300 tisíc Kč, mládežnický volejbalový klub 1 mil. 500 tisíc Kč a mládežnická fotbalová družstva částku 1 mil. 700 tisíc Kč.

Zastupitelé pokrátili žádost LHK Jestřábi Prostějov A - team o půl milionu Kč, neboť požadovaných 5 milionů Kč by přesáhlo dotační zákonný limit. Na využití ušetřeného půl milionu Kč padlo ze strany opozičních zastupitelů několik protinávrhů. Nelíbil se návrh koalice na navýšení dotace z částky 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč pro Tenisový klub Prostějov (mládežnické týmy). Po vzrušené diskusi, ve které vystoupilo 17 zastupitelů, byly všechny opoziční protinávrhy zamítnuty. Téměř bez diskuse byla schválena finanční dotace ve výši 1 mil. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Prostějov na celoroční činnost sportovních oddílů, 32 hlasy přítomných zastupitelů.

Velmi bouřlivá diskuse se rozvinula při schvalování dotací v oblasti sportu pro celoroční činnost klubů v extralize. Především opoziční zastupitelé podrobili 5 předložených návrhů tvrdé a v řadě případů velmi kontroverzní diskusi, kdy vystoupilo 19 diskutujících. Dotace byly schváleny 26 zastupiteli, 5 zastupitelů se zdrželo hlasování a jeden zastupitel neměl žádný názor, takže nehlasoval vůbec. Na podporu celoroční činnosti družstva mužů a žen kategorie Elite v silniční a dráhové cyklistice jezdících pod názvem Tufo Pardus Prostějov bylo schváleno 350 tisíc Kč, pro Dělnickou tělocvičnou jednotu Prostějov na činnost extraligového oddílu boxu mužů a oddílů mládeže byla schválena částka 300 tisíc Kč a pro SK Prostějov na činnost A mužstva fotbalového klubu se jednalo o částku 1 mil. Kč. Zastupitelé schválili během dvouhodinového jednání celkem částku 13 mil. 550 tisíc na činnost sportovních klubů a oddílů.

KSČM má ve sportovní komisi rady města svého člena, který se podílel na přípravě materiálů, které byly předloženy ke schválení radě města. Zastupitelé za KSČM hlasovali v průběhu schvalování jednotlivých dotací pro poskytnutí finančních prostředků všem sportovním klubům a oddílům, které o to město Prostějov požádali.

V závěru jednání vystoupilo se svými dotazy na činnost Rady města 20, převážně opozičních zastupitelů. Mimo jiné padaly dotazy na znovuzavedení zubní pohotovosti v Prostějově, na rozšíření stojanů pro kola ve městě, na zbudování protihlukové stěny při plánované opravě estakády Haná. Padla také kritika na nově zbudovanou protihlukovou stěnu v ulici Okružní na sídlišti Šárka, která dle názoru řady občanů neplní dostatečně svou funkci. Několik opozičních zastupitelů si s primátorem Jurou vyměnilo názory na vzájemnou komunikaci při schvalování některých bodů programu jednání.

Celým zastupitelstvem se opět nesla napjatá atmosféra tolik známá z uplynulého volebního období. Bylo cítit a hlavně slyšet, že veřejně proklamovaná shoda napříč celým politickým spektrem na prvním ustavujícím zasedání nebude v Prostějově v tomto volebním období při jednání dalších zastupitelstev skutečností.

Dobrou zprávou z jednání 4. zastupitelstva je skutečnost, že vrcholové sportovní mládežnické oddíly a kluby provozující vrcholový sport dospělých mají dotace „přiklepnuty.“ V současnosti město stále přijímá žádosti oddílů a klubů zabývajících se sportem na výkonnostní úrovni. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019. Lze předpokládat, že další žádosti o dotace na sportovní činnost oddílů a klubů budou schváleny na jednání 5. zastupitelstva, a to 19. února.

 

Autor: 
Josef Augustin