Zasedání prostějovského zastupitelstva opět v obřadní síni radnice

16. 9. 2021

V úterý 7. září se po více než ročním covidovém „prodlení“ konalo 26. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova opět v tradičních prostorách radnice. Na programu bylo 45 bodů a jednání trvalo téměř 6 hodin. Oproti dřívějším zasedáním trvajícím až 10 hodin proběhlo vcelku rychle. Zúčastnilo se ho 32 zastupitelů, 3 byli omluveni.

Nový tajemník na radnici
K 1. září se ujal funkce nový tajemník Magistrátu města Prostějova Libor Vojtek. „Pana Vojtka tady vítám a myslím, že si ho všichni dobře pamatujete z dob, kdy působil jako vedoucí odboru správy a údržby majetku města. Věřím, že se mu bude ve funkci tajemníka dařit a zároveň si přeji úzkou a úspěšnou spolupráci s ním,“ řekl na počátku jednání zastupitelstva primátor František Jura (ANO 2011). Na dotaz opozičních zastupitelů pak primátor uvedl, že Vojtek byl jediným přihlášeným do výběrového řízení na funkci tajemníka.

Výsledky hospodaření města za I. pololetí
Hospodaření města za I. pololetí bylo velmi pozitivní. Rozpočet vykázal k 30. červnu 2021 kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 21 910 000 korun. Ze strany opozičních zastupitelů se k tomuto bodu programu příliš nediskutovalo. Vedoucí finančního odboru Radim Carda podrobně vysvětloval, jak prozatímního přebytku v pololetním rozpočtu město dosáhlo. „Zatímco schválený a upravený rozpočet města na rok 2021 vykazuje kvůli zařazeným investičním akcím požadavek na schodkové hospodaření, průběžné hospodaření města skončilo ve sledovaném období v plusových číslech. Skutečný objem přijatých prostředků tak v prvním pololetí převýšil uskutečněné výdaje. Celkové příjmy města k 30. červnu dosáhly výše 539,47 milionů korun, naopak celkové výdaje činily 517,56 milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru další podrobné údaje. Zpráva o hospodaření v pololetním rozpočtu města nenabudila zastupitele k velké aktivitě, diskuse k tomuto bodu programu byla poněkud krátká. Pouze opoziční zastupitel Aleš Matyášek (Na rovinu!) upozornil na věcnou chybu v předloženém materiálu, kde byla nesprávně spočítána procenta v tabulce o výdajích a příjmech. Hospodaření za I. pololetí bylo schváleno hlasy 29 zastupitelů.

Schválení úvěru na rekonstrukci „Kaska“ ve výši 180 milionů korun
Město má v plánu zahájit v příštím roce rozsáhlou rekonstrukci budovy Společenského centra. Náročnou investici není v silách magistrátu zajistit z vlastních prostředků, kdy tato investice je odhadována na 180 milionů korun. Zastupitelé před prázdninami schválili možnost bankovního úvěru a na 26. zasedání zastupitelstva vybírali nejvhodnější variantu. Poptávkového řízení se zúčastnilo pět subjektů, konkrétní nabídky byly předloženy čtyři. „V těchto nabídkách jsou vlastně 3 varianty čerpání úvěru. Buďto jde o fixní sazbu, pohyblivou sazbu nebo možnost kontokorentu. A právě tuto třetí variantu doporučuje zastupitelům schválit jak rada města, tak finanční výbor. Mně osobně se fixní sazba zdála příliš vysoká při splátkách na dobu deseti let. V případě pohyblivé sazby nám jeden z finančních ústavů nabídl skutečně exkluzivní podmínky, takže je na zvážení vás zastupitelů, zda chcete o této možnosti diskutovat. Problém je pouze v tom, že 180 milionů bychom nemohli čerpat hned, ale v průběhu tří let. My tedy doporučujeme kontokorent, který bude pro magistrát ve všech ohledech nejméně nákladný,“ uvedl Radim Carda, vedoucí finančního odboru. Zastupitelé a zastupitelky diskutovali o všech třech možnostech, nakonec se shodli pro úvěr kontokorentní. Pro hlasovalo třicet zastupitelů, pouze Aleš Matyášek (Na rovinu!) se zdržel.

Soudní spor o 360 milionů korun
Již druhý rok je pravidelným bodem zasedání zastupitelů jednání o budoucnosti Společenského centra. Na zasedání si zastupitelé vyslechli velmi důležitou informaci, která může být pro město značně bolavá. Rovněž byli seznámeni se zásadní zprávou, která se týká stále nevyřešené historie. „Do konce září bude známá územní studie revitalizace jižní části centra města. Druhou věcí ale je, a byli jste o tom informováni všichni prostřednictvím elektronické pošty, že nás čeká první jednání v soudním sporu se společností Manthellan a.s. ohledně náhrady škody. To se uskuteční 12. října u Okresního soudu v Prostějově,“ sdělil zastupitelům Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora. Společnost Manthellan požaduje po městu 360 milionů korun za údajně zmařenou investici. Developer měl stavět v jižní části centra Prostějova obří obchodní centrum Galerii Prostějov. Po soudních tahanicích nakonec Krajský soud v Brně zneplatnil všechny smlouvy mezi městem a Manthellanem. Nejen zastupitelé ale také prostějovská veřejnost bude jistě netrpělivě očekávat výsledek soudního jednání.

Dotace do sportu a kultury 
V průběhu jednání zastupitelé schválili jednorázovou dotaci ve výši 800 000 korun Tenisovému klubu Prostějov na uspořádání Mistrovství světa juniorů od 14 let v tenise. Následně došlo ke schválení dotačních programů do sportu na rok 2022. Zastupitelé diskutovali také o celkové částce, která z rozpočtu města na příští rok bude plynout do sportu v Prostějově. V letošním roce to bylo více než 22 milionů korun. „Už teď mohu sdělit, že i přes prodělanou koronavirovou krizi v uplynulém období budeme v roce 2022 počítat s větší podporou sportu, a to zhruba o více než devět set tisíc korun, než letos,“ uvedl František Jura (ANO 2011), primátor města.

Návrh na poskytnutí dotace ve výši 50 000 korun, o které požádalo Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, předložila zastupitelstvu Milada Sokolová (ODS), náměstkyně primátora pro kulturu. „Gymnázium požádalo město o tuto dotaci, která bude určena na dokrytí finančních prostředků na celoroční činnost Divadla Point,“ vysvětlila Milada Sokolová. Zastupitelé schválili dotaci 32 hlasy.

Rozpočtová opatření na sedačky na zimáku a pro zateplení radnice
Radní předložili zastupitelstvu návrh na rozpočtové opatření ve výši 250 000 korun, protože se výměna lavic prodraží. Opozice již dříve uvedla, že tato investiční akce města v celkové výši 4 milionů korun je drahá. „Zajímalo by mě, zda existuje nějaký vhodný architektonický návrh nebo designové řešení. Nebo půjde jen o výměnu sedaček kus za kus? Přece jen více než 4 miliony korun je poměrně hodně,“ zeptal se Petr Lysek z hnutí Na rovinu! „Barevnost sedaček byla řešena ve spolupráci s Domovní správou Prostějov, konkrétně panem Horákem. Ty staré jsou opravdu v zoufalém technickém stavu a studí do pozadí. Nové sedačky budou červené a žluté tak, aby designově zapadly do interiéru Víceúčelové haly – zimního stadionu,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011), v jehož gesci jsou stavební investice. Pro opozici byla i tak zakázka drahá. „Čtyři miliony korun jen za sedačky? Já myslel, že v této investici je započítána i výměna bočních stěn haly,“ uvedl opoziční zastupitel Aleš Matyášek (Na rovinu!). „Původně jsme pro výměnu sedaček počítali s pěti miliony korun. Vítěz výběrového řízení nabídl cenu o jeden milion korun nižší,“ argumentoval náměstek Rozehnal. Zastupitelstvo rozpočtové opatření na částku 250 000 korun schválilo 28 hlasy, čtyři zastupitelé se zdrželi.

Zastupitelé na jednání schválili rozpočtové opatřené navržené radou města na zateplení půdních prostor radnice 30 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi. Tato investiční akce přijde na 930 000 korun. „Předmětem akce je zateplení půdy stávajícího objektu radnice v Prostějově, který je nemovitou kulturní památkou. Bude probíhat na dvou oddělených, samostatně přístupných plochách půdy,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora.

Dotace pro společnost Odpady Olomouckého kraje
Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje sdružuje zatím na 9 desítek měst a obcí Olomouckého kraje. Společnost má řešit problematiku likvidace komunálního odpadu po roce 2030, kdy odpad bude už zakázáno skládkovat. Požádala své členy o poskytnutí individuální dotace na svou činnost. V případě Prostějova by to mělo činit 88 420 korun. V závěru jednání komunální politici dospěli ke stanovisku, že město tuto dotaci poskytne pouze za předpokladu, že tak učiní minimálně dvě třetiny členů servisní společnosti. Prostějov je vlastníkem kmenových akcií společnosti. V současné době představenstvo činí kroky k zahájení praktické činnosti společnosti. Představenstvo se rozhodlo požádat jednotlivé akcionáře o poskytnutí individuálních dotací z jejich rozpočtů. „Musíme zastupitele upozornit na skutečnost, že finanční výbor města Prostějova neschválil poskytnutí této dotace, ale ani ji nazamítl. Stejně tak v radě města jsme nedošli k jednoznačnému stanovisku,“ začal diskusi primátor František Jura (ANO 2011). Primátor také uvedl, že město by nemělo nic proti tomu, aby dotace byla poskytnuta. Ovšem za určitých podmínek. „Pokud bychom věděli, že minimálně dvě třetiny akcionářů by postupovali stejně a dotaci schválili, mohli bychom ji za město také poskytnout. Byl bych ale nerad, kdyby nakonec Prostějov byl jediný, kdo do servisní společnosti tyto peníze vložil,“ uvedl primátor města. Nad tímto tématem diskutovalo 8 zastupitelů, někteří i vícekrát a to o smyslu vzniku této společnosti. Zastupitelé po diskusi schválili usnesení 29 hlasy za podmínky, pokud minimálně dvě třetiny akcionářů dotaci odsouhlasí, Prostějov se připojí také.

V září se má rozhodnout o osudu místního nádraží
Na každém jednání zastupitelstva je notorickým bodem programu osud místního nádraží v Prostějově. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, pravidelně informuje o vývoji jednání mezi městem a Správou železnic. Město má zájem budovu odkoupit, ale totožný zájem má také podnikatel Richard Benýšek. Od června se situace moc nezměnila. Zůstává v platnosti, že majitel budovu nabídne k odkupu. Dle zákona musí nejprve oslovit státní instituce nebo magistrát. V současné době má zřejmě Správa železnic mnoho dalších myšlenek než řešit osud místního nádraží. „Jednání se Správou železnic se nyní trošku komplikuje. Tato organizace nyní řeší spoustu jiných investic. Jak jsem se dozvěděl, plánuje například zkapacitnění trati z Nezamyslic přes Prostějov do Olomouce, proběhne rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově, výstavba podjezdu ve Vrahovické ulici a k tomu ještě rekonstrukce kolejiště a nástupišť na místním nádraží,“ povzdechl si Jiří Rozehnal, náměstek primátora. „Co se týká budovy místního nádraží, obdržel jsem příslib, že koncem září navštíví prostějovský magistrát zástupci vedení Správy železnic a nastíní nám své plány a nabídky v případě této budovy. Údajně má Správa železnic nějaké pozemkové nároky v souvislosti s rekonstrukcí celého místního nádraží. Necháme si vše vysvětlit a budeme zastupitelstvo pochopitelně okamžitě informovat,“ doplnil náměstek primátora Rozehnal. Zastupitelům a občanům, kteří vývoj v této věci bedlivě sledují, nezbývá nic jiného než trpělivě čekat, co přinese jednání z konce září. Jedno české přísloví říká: „Co se vleče, neuteče.“ Ale trpělivost a čekání na konečný výsledek také nemůže trvat do nekonečna. S optimismem čekám, zda si to zástupci Správy železnic uvědomují. Jako občan města chápu, že to nemá v současné době Správa železnic jednoduché. Ale i zástupci města a zastupitelé plní celou řadu složitých a neodkladných úkolů pro občany města Prostějova. 

Předposledním bodem jednání byla diskuse, v níž vystoupilo 15 zastupitelů a zastupitelek, z toho někteří vícekrát. Dotazy směřovaly k městským pozemkům, k výroční zprávě VaK za rok 2021, k detenční nádrži v Kolářových sadech, k bezpečnosti dopravy na Plumlovské ulici, k výsledkům inventury v Národním domě, ke smlouvě s Divadlem Point, k místním odpadům, k participativnímu rozpočtu, k dotačním titulům, k jednacímu řádu zastupitelstva a k řadě dalších témat. Jednání zastupitelstva skončilo pře šestnáctou hodinou a zastupitelé prokázali, že jejich jednání nemusí trvat až deset hodin. Příští jednání zastupitelstva se bude konat 23. listopadu.

 

Autor: 
Josef Augustin; Prostějovský Večerník