Zasedání zastupitelstva Prostějova se zvládlo za jeden den

15. 7. 2019

Osmé zasedání zastupitelstva Statutárního města Prostějova se konalo 11. června a přítomno bylo 32 komunálních politiků. Jednání skončilo před sedmnáctou hodinou a proti předchozímu řádnému jednání se stihlo vše prodiskutovat a odhlasovat během jediného dne. Na programu bylo po doplnění primátorem 36 bodů, jeden z bodů byl panem primátorem stažen.

Ve zprávě o vyřízení dotazů a podnětů ze 6. a 7. zasedání konstatoval primátor František Jura, že na radnici přišlo 74 dotazů od zastupitelů a humorně uvedl, že pokud takto budou opoziční zastupitelé zásobovat svými dotazy magistrát, tak bude muset přijmout aspoň jednoho nového pracovníka. V bodě Zpráva  o činnosti Rady vystoupilo se svými dotazy 6 zastupitelů, z toho někteří vícekrát.

Zastupitelé jednali o návrhu opozice zvýšit počet jednání zastupitelstva tak, aby se konalo každý měsíc. Návrh podal opoziční zastupitel Martin Hájek z hnutí Na rovinu!, zdůvodnění přednesl další člen hnutí Petr Kapounek. Mimo jiné uvedl, že v plánu na letošní rok je celkem 6 jednání zastupitelstva. Vzhledem k praxi se tento počet jeví jako vysoce nedostačující, neboť obrovské množství projednávaných materiálů není možné podrobit dostatečné diskusi a důležitým materiálům není věnována potřebná pozornost. Dlouhá jednání jsou psychicky a fyzicky náročná pro všechny účastníky, a to nejen z řad představitelů samosprávy, ale i zaměstnanců magistrátu. „Věřím, že pan Hájek a ostatní opoziční zastupitelé přednesli tento návrh s nejlepšími úmysly, ale postrádám v něm reflexi praktické stránky přípravy každého ze zastupitelstev. Schválení tohoto návrhu by tvrdě zasáhlo do stávající praxe řízení města. Podíval jsem se po okolí a statutární města Olomouc i Přerov mají naprosto stejný harmonogram počtu jednání zastupitelstva, jako má Prostějov. Já osobně budu hlasovat proti tomuto návrhu,“ ozval se opoziční zastupitel Jaroslav Šlambor (KSČM). „Jsem přesvědčen, že při konstruktivním přístupu nás všech je stávající počet jednání zastupitelstva dostačující. Za 6 zasedání v roce jsme schopni projednat vše, co je v jednotlivých programech jednání,“ sdělil zastupitelům primátor František Jura (ANO 2011). Většina zastupitelů při hlasování zamítla návrh zvýšit počet jednání vrcholového orgánu města. Proti návrhu se vyjádřilo 17 zastupitelů, pro bylo 7 komunálních politiků, 6 se hlasování zdrželo a 1 nehlasoval vůbec.

Pravidelný bod jednání ve věci spojené s developerskou společností Manthelan, a.s., který se opět vrátil do programu zastupitelstva, měl jen krátké trvání. Zastupitelé revokovali jedno z usnesení z minulého volebního období. Po této revokaci bylo navrženo nové usnesení, kdy do čela poradního týmu byla navržena náměstkyně primátora Alena Rašková, jak zdůvodnil nutnost změny primátor. Zastupitelé po revokaci starého usnesení se pro změnu vyjádřili 30 hlasy. Dalšími členy poradního výboru, který by měl být účasten všech jednání s advokátní kanceláří Ritter – Šťastný, jsou Aleš Matyášek (Na rovinu!), Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) a Jaroslav Šlambor z KSČM.

Nejvíce času ze sedmihodinového programu zastupitelstva zabralo schvalování závěrečného účtu města a účetní závěrky za rok 2018, téměř hodinové diskuse se zúčastnil jeden občan a 7 zastupitelů, z toho někteří vícekrát. Pro schválení závěrečného účtu hlasovalo 26 zastupitelů, 5 se zdrželo, pro schválení účetní závěrky bylo 29 zastupitelů, 3 se zdrželi. Po půlhodinové přestávce byl na programu, a to již na třetím jednání zastupitelstva za sebou, velmi výživný a politicky citlivý bod, a to delegace zástupců města do dozorčích rad FCC Prostějov a Vodovody a kanalizace Prostějov. S navrženými delegáty nesouhlasila značná část opozice a ani radní nebyli ve svých názorech jednotní. Rada města navrhla do dozorčí rady společnosti FCC Prostějov trojici zastupitelů Marcelu Župkovou (ANO 2011), Martina Baláka (PéVéčko) a Jana Zatloukala (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějov). Do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace byl již potřetí nominován opoziční zastupitel Václav Šmíd (KSČM). Proti posledně jmenovanému se strhla bouře nevole opozičních zastupitelů. „Nemá žádné odborné předpoklady a jde o komunistu. Navíc my jako největší opoziční strana nemáme v dozorčích radách žádné zastoupení,“ láteřil Aleš Matyášek (Na rovinu!). „Nemám nic proti osobě pana Šmída, ale ani my občanští demokraté pro něj ruku zvednout nemůžeme coby pro člena komunistické strany,“ uvedl radní Tomáš Blumenstein. Absurdnost celé situace dokresluje dění na tomto jednání, kdy v diskusi vystoupilo, a to někteří zastupitelé vícekrát, celkem 40 diskutujících se svými názory a návrhy. Primátor František Jura zastupitelům Šmídovu nominaci navrhl znovu, ačkoliv volba do dozorčí rady už dávno proběhla. „Zastupitelstvo pověřuje delegovaného zástupce, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov navrhl volbu Václava Šmída do dozorčí rady této společnosti,“ předložil primátor kolegům k hlasování. Šmíd byl přitom do dozorčí rady zvolen už koncem května. Opozice se kvůli tomu obrátila na ministerstvo vnitra, aby posoudilo, zda nebyl porušen zákon. V obchodním rejstříku už je volba Václava Šmída do dozorčí rady několik dní zaznamenaná. Zastupitel za komunisty na tomto postu působí více jak 10 let. Opozici se však nelíbí, že je příliš loajální k vedení radnice a hospodaření městské firmy tak nekontroluje důsledně. Rovněž ho kritizuje, že v minulosti zájmy města ve vodárenské společnosti hájil nedostatečně a že má na exponovanou funkci už příliš vysoký věk. Šmíd kritiku odmítá. „ODS v podstatě řekla, že proti mně nic nemá, ale že jsem komunista. To je diskriminace přesvědčení. A jeden zastupitel řekl, že jsem už starý. A to je diskriminace podle věku,“ tvrdí 68letý Šmíd. Po bouřlivé a v řadě případů neseriózní diskusi hlasovalo pro 4 členy dozorčích rad 21 zastupitelů. 4 byli proti, 1 se zdržel hlasování a 5 nehlasovalo vůbec. Zastupitel Navrátil se vzdálil z jednacího sálu, kdy před tím veřejně prohlásil, že se nehodlá zúčastnit této právní taškařice. A tak se město konečně dočkalo, že má své zástupce v řídících orgánech obou společností, ve kterých vlastní majoritní podíl.

V následujících bodech programu zastupitelé mimo jiné schválili dotace do sociální oblasti. Byla přijata investiční dotace z Olomouckého kraje, dotace do oblasti sportu a vzdělávání byly schváleny bez připomínek. Zastupitelé schválili dotaci z Olomouckého kraje na akci Prostějovské léto 2019 ve výši 300 000,- Kč. Další dotace z kraje se týkaly 62. ročníku Wolkrova Prostějova, XXXVII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností a krajských přehlídek Olomouckého kraje pro tento rok v celkové výši 410 000,- Kč.  Další dotace v řádu milionů se týkaly investic do oblasti kultury, dopravy, bytového a nebytového fondu a v neposlední řadě dopravního terminálu a rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Dr. Horáka.

„Jsem rád, že na rozdíl od předchozího zasedání, probíhalo toto zasedání zastupitelů bez zvláštních obstrukcí. I tak si myslím, že někteří diskutující se často pokoušeli porušovat jednací řád tím, že překračovali časový limit svých příspěvků. My ale i nadále budeme lpět na dodržování jednacího řádu,“ ubezpečil primátor František Jura. Další jednání zastupitelstva je na pořadu až po letních prázdninách, konkrétně v úterý 10. září. Doufejme, že zastupitelé přijdou po dvouměsíční pauze osvěžení a v dobré kondici a budou ve svých vystoupeních prosazovat především zájmy města ve prospěch občanů a omezí svá někdy zbytečná, občas arogantní a v některých případech příliš emocionální vystoupení.

 

Autor: 
Josef Augustin